Ordinarie Årsmöte för Carlskrona Golfklubb

15 mars, 18.30. Restaurangen på golfklubben

Föredragningslista för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 12. Val av:
  • –  klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år
  • –  två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år
  • –  två (2) styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
  • –  två (2) revisorer för en tid av ett (1) år
  • –  en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år
  • –  två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en utses till ordförande
  • –  ombud till GDF-möte
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Övriga frågor

 

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Ordförande Stefan Jurén Omval / Nyval (1 år)
Ordinarie ledamöter Bo Claesson Omval / Nyval (2 år)
  Annette Nordqvist Omval / Nyval (2 år)
  Kent Andersson Vald t.o.m. 2018
  Anders Olvedal Vald t.o.m. 2018
Suppleanter Maria Sundström Omval / Nyval (1 år)
  Pär Berup Omval / Nyval (1 år)
 
Revisorer Helen Hansson Carleke Omval / Nyval (1 år)
  Peter Nilsson Omval / Nyval (1 år)
Revisorssuppleant Kristian Larsson Omval / Nyval (1 år)
 
För valberedningen Pär Olvedal (utsedd av styrelsen)
  Malin Karlsson
  Mattias Åkesson ordf.