Miljöplan för Carlskrona Golfklubb

Senast reviderad 2020-04-27

Miljöplan

Carlskrona Golfklubb har 2009-05-25 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor.

Planen skall baseras på Svenska Golfförbundets anvisningar om god praxis för en golfklubb i miljöfrågor.

Detta betyder att:

 • Klubben har en miljöplan som skall hållas uppdaterad, utvecklad samt efterlevas.
 • Verksamheten skall minimera sina utsläpp till luft, mark och vatten.
 • Minimera förbrukning av resurser, typ energi, vatten, kemikalier.
 • Välja miljömässigt korrekta råvaror för restaurang och övrig verksamhet.
 • Ha välinformerade medlemmar och välutbildad personal också i miljöfrågor.
 • Drivmedel till dieseldrivna maskiner används sedan 2019 endast HVO som är en biodiesel som är ett enbart förnybart och hållbart fossilfritt drivmedel.
 • Följa lagar och förordningar samt uppsatta rutiner för verksamhetens skötsel.
 • Arbeta med ständiga förbättringar.
 • Varje medlem och besökare har ett ansvar att bete sig på ett miljöriktigt sätt vid besök på Carlskrona Golfklubb.

Miljövision

Beslutad av styrelsen 2009-05-25 och enhälligt godkänd vid klubbens extra årsmöte 2009-09-25

Klubben ansluter sig till Sv. Golfförbundets Miljövision o Strategiska mål, nämligen genom att:

Tillhandahålla golfanläggning av hög standard, garantera ett hållbart utnyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö.

Strategiska miljömål.

 • God bebyggd miljö och god hälsa.
 • Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap.
 • Behovsanpassad gödsling samt giftminimerad miljö.
 • Grundvatten av god kvalité.
 • Begränsad klimatpåverkan och frisk luft.
 • Öka miljömedvetenheten inom golfklubben och dess medlemmar.

Carlskrona Golfklubb har, baserat på ovanstående, beslutat anta följande:

Miljöpolicy

 • Att inom golfbanans område främja biologisk mångfald genom stor hänsyn och ansvarstagande till naturens villkor.
 • Att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar för att minimera verksamhetens miljöpåverkan inom alla områden.
 • Skydda vattentäkter, grundvatten
 • Förebygga olyckor i det dagliga arbetet samt upprätta och öva rutiner för att minimera farlig verksamhet.
 • Vårda och utveckla goda kontakter med myndigheter, leverantörer, entreprenörer samt närboende.
 • Göra miljömässigt riktiga inköp hos ansvarstagande leverantörer.
 • Ställa krav på klubbens medlemmar att verka för en god miljö.
 • Klubbens Miljöplan skall årligen revideras av styrelsen, efter det att ansvariga redogjort för vad som åstadkommits inom miljöområdet. Revisionsdatum: maj månad.

Allmänt om Carlskrona  Golfklubb.

Den första Carlskrona GK bildades 1906 av militärerna i Wämöparken och blev då landets tredje klubb. Nuvarande Carlskrona GK bildades 1949 och under mitten av 50-talet byggdes banan ute på Almö. Den omfattade då 9 hål. Den officiella invigningen förrättades 1959 av Prins Bertil som även var en av klubbens hedersmedlemmar. 1966 utökades golfbanan till 12 hål och 1982 genomfördes den slutliga utbyggnaden till 18 hål.

Almö är sedan 1987 förklarat som naturreservat för att man skall kunna slå vakt om det rörliga friluftslivet men också till skydd för växter och djur. På Almö med angränsande områden finns flera vandringsleder och en av dessa passerar golfbanan vid hålen 3 och 7. Båtburna gäster kan tas emot vid klubbens egen brygga. Almö gränsar till Hjortahammar som är en gammal kulturbygd med rika lämningar från tidig järnålder.

Carlskrona  Golfklubb idag.

Carlskrona Golfklubbs anläggning har de allra bästa förutsättningar avseende natur och miljö och det ska eftersträvas att framhäva dessa värden ytterligare. Klubben äger sedan tidigare klubbhusområdet inklusive Selmas fastigheter och sedan 2007 äger klubben även marken där banan är belägen. 

Verksamhetsbeskrivning.

Carlskrona Golfklubb är en ideell förening och 2020 har klubben 1101 aktiva medlemmar. Klubben leds av en styrelse med ett antal kommittéer.

Målet är att bedriva en för en golfanläggning fullskalig verksamhet med förtroendevalda och anställda i samverkan.

Målsättningen för Carlskrona Golfklubb är också att med hjälp av befintliga värden kunna utveckla anläggningen till den standard som dagens golfare kräver avseende trivsel, kvalité och längre säsong.

Organisation och personal.

Carlskrona Golfklubb är från 2018 en fristående ideell förening som ansvarar för golfspelet och tävlingar på klubbens bana. Almö Golfanläggning AB som sköter driften av bana och fastigheter har anställd personal. Det är klubbchef, kanslichef, banpersonal, tränare och butiksansvarig, totalt 11 helårsanställda. vars uppgift är att sköta den dagliga operativa driften.

Anläggningsbeskrivning.

Byggnader

Klubben äger klubbhuset med kansli, restaurang och shop, maskinhallar samt en konferenslokal samt driving rangen med en modern svingstudio.

Klubben äger också Selmas hus med 10 bäddar samt 4 småstugor med plats för 4 personer vardera. Alla stugorna är utrustade med WC och dusch.

Banor

Carlskrona GK har en 18-hålsbana samt en äventyrsbana med 6 hål. Banorna ligger i ett mycket naturskönt område med många stora ekar och flera av hålen har havsutsikt.

Under hösten 2010 skedde en ombyggnad av greenområdena på Hål 1, Hål 11 och Hål 18. Invigning av dessa hål skedde den 1 juli 2011. Ett nytt övningsgreensområde öppnades under våren 2016.

Restaurang

Restaurangen arrenderas ut till en krögare, som bedriver verksamheten i egen regi.

Golfshop

Golfshopen drivs av Almö Golfanläggning AB

Banskötsel

Målet är att sköta banan på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Ingen bekämpning av ogräs sker. Ingen förebyggande sprutning med kemikaliska preparat mot skadesvampar förekommer. Behandling med kemiska preparat, utförs när svamp konstaterats. Luftning, dressning och ett välbalanserat gödselprogram skall verka förebyggande mot skadesvampar. Till största delen är det mineralgödsel som används. För att skapa bra förutsättningar för gräset att ska må bra gallras det i trädbeståndet och undervegetationen nära greenområdena. Ljus och vind gör att gräsytorna torkar upp snabbt och risken för svampangrepp minskar och därmed också användandet av kemiska bekämpningsmedel. När det gäller maskinparken finns det planer på att byta ut de nuvarande gräsklipparna som drivs med diesel till mer miljövänliga som drivs av el.

Drift och underhåll

Driften och underhållet av banan på Carlskrona GK sköts av totalt 6 anställda.

Bevattningsanläggning

Carlskrona GK har en bevattningsanläggning som förser alla greener och tees samt några fairways, med vatten från en grävd brunn belägen vid klubbhuset. Dammen på 18 hålet fungerar som ett magasin för bevattningsvattnet då det pumpas från brunnen till dammen. 2016 installerades två nya pumpar och nytt styrsystem till bevattningsanläggningen. Bevattningsanläggningen styrs via dator från Head Greenkeeperns kontor. Vid en ombyggnad bör anläggningen uppgraderas till dagens standard.

Vid de nya greenområdena (Hål 1, 11 och 18) är den senaste teknologin installerad vad gäller greenbevattning, med spridare som kan styras separat

Bekämpningsmedel och kemikalier

Av miljöskäl minimeras användandet av bekämpningsmedel. De medel som används är enbart mot svampangrepp på greenerna och årligen söks tillstånd för användning hos Länsstyrelsen. För att få tillstånd lämnas vattenprover varje år. Sprutjournal redovisas som visar när bekämpning skett, rådande väderlek osv. De växtskyddsmedel som används är, Instrata Elite och Medallion. Medlen förvaras tillsammans med övriga kemikalier i låst skåp med värme, ventilation och tätt golv. Sprayburkar med rostlösningsmedel och färgburkar förvaras i låsta skåp i verkstaden. Dieselolja och bensin förvaras i tankar i betonginvallat säkerhetskar.

En kemikalieinventering gjordes under 2019 och säkerhetsdatablad har tagits fram och skrivits ut. Pärmarna för detta förvaras i Head Greenkeeperns kontor

Källsortering

Källsortering i ett samarbete med Miljöteknik och Affärsverken har varit gällande sedan 2004. Vi har kärl för alla ändamål såsom metall, plast, brännbart osv.

Klubben har ett avtal med Suez för omhändertagande av miljöfarliga produkter i ett för avseendet anpassat säkerhetsskåp.

Grannar, myndighetskontakter, intressenter.

Carlskrona GK har flera fastigheter med permanentboende som gränsar till banan. Kontakterna med de boende fungerar mycket bra. Eftersom golfbanan är belägen inom ett naturreservat har klubben täta kontakter med framför allt Länsstyrelsen, vilket också fungerar mycket bra.

Naturvård

För ett antal år sedan har 23 st växter artbestämts samt avfotograferats. Tavlan med dessa blommor finns upphängda i konferenslokalen.

Ekoxen, som är Europas största skalbagge, har gått starkt tillbaka i norra Europa. Blekinge Naturskyddsförening har under de senaste åren genomfört inventering av bestånden av ekoxar i länet. Med undantag för någon enstaka rapport från Fågelmara har man funnit ekoxen enbart i de kustnära delarna av Ronneby och Karlskrona. Almö Naturreservat, med Carlskrona GK, är idag en av de viktigaste lokalerna för ekoxen. Larven utvecklas ur murken ekved, medan de vuxna lever av eksav. Det är viktigt att se till att så mycket ek som möjligt får bli liggande kvar orörd i naturen.

Vilka fåglar kan ses på och omkring golfbanan på Almö?

För att få en uppfattning om vilka olika fågelarter som man kan få se på och omkring golfbanan anlitade klubben en fågelskådare Bengt-Åke Fransson att göra en fågelinventering.

Han har besökt området under våren 2013 till våren 2014 sammanlagt 18 gånger och ca 50 timmar. Antalet sedda arter per tillfälle varierar kraftigt under året. I april 2013 låg antalet på ca 35 arter för att i juni öka till ett 50-tal. Lägst antal arter är det i november. Sedan kommer de övervintrande och då ökar antalet arter till ca 20. Totalt har han skådat 86 arter.

Vilka arter är då vanligast?

De arter som är vanligast är talgoxe, kråka och knölsvan.  Sedan kommer blåmes, vigg, grågås och gräsand. Dvs fåglar knutna till bebyggelse-människan och fåglar knutna till vattnet. Föga överraskande.

När det gäller antalet individer är det viggen som toppar lista. Att det kan finnas över 5000 st är inte otroligt. Flockarna kan innehålla både bergand och brunand.

Viggflockarna är inte räknade men att det ibland kan finnas 5000st håller han inte för otroligt. Det mest spännande är dock att kolla igenom flockarna efter lite rariteter som bergand och brunand. De arter som kan betraktas lite som karaktärsarter för området är strandskata och skäggdopping. Strandskatan födosöker med förkärlek på de klippta gräs-ytorna som liknar betade strandängar. Skäggdoppingen finns på båda sidorna om Almö i vasskanten där den främst konkurrerar med sothönan om boplatser.

Två andra arter som inte är så ”publika” är hämpling och steglits. Dessa båda arter älskar ytor som innehåller ”ogräs”. Inte så populärt på en golfbana, men det finns en hel del ytor som sparats och som låts växa fritt.

I de lite tätare snåren på östra sidan om Hasslövägen huserar de sk sångarna som tex näktergal, svarthätta, trädgårdssångare, härmsångare . Lövsångare hörs över hela området. I vassområdena hörs rörsångare.

De fåglar som sjunger som mest intensivt i april och maj är lövsångare, gransångare, grönsångare, näktergal, svarthätta, trädgårdssångare.

Rovfåglarna.

En annan grupp som visar sig i luften är rovfåglarna. Från tidig vår hörs ormvråkarna som spelflyger och jamar. Lite senare kommer den bruna kärrhöken och börjar jaga över bladvassområdena. Vår största rovfågel havsörnen häckar på båda sidor om Almölandet och ses därför ganska ofta passera för att söka föda. Även fiskgjusen kommer på besök för att fiska i de lugna vikarna. Den häckar en bit norr om väg E 22.

Avslutningsvis förmedlar han några upplevelser som han fått sig till livs av en trogen golfspelare på Almö men också även en initierad fågelskådare. Den första hör våren till och är när fågelsträcken börjar dyka upp i skyn. Man spanar ivrigt för att få syn på det som ofta hörs men inte ses förrän efter ett ivrigt sökande. Och där högt i skyn ser man en flock stora fåglar segla. Tranor! Inget att ta miste på. Långa ben och lång hals. Ivrigt trumpetande. Vi är då i mitten av april. Lite senare i april och hela maj pågår ett evigt kacklande i skyn. Den ena flocken större än den andra passerar över Almö. Det är vitkindade gäss som oftast i välordnade plogar drar åt öster. När de sedan kommer bort mot Torhamns-landet drar de åt nordost. De som passerar i slutet av maj har en lång resa framför sig upp till den Sibiriska tundran.

För de verkligt intresserade finns alla arter som han sett under 2013-2014  redovisat i tabellform.

Några tips och reflektioner:

 • Se över holkarna som finns
 • Komplettera med nya holkar
 • Behåll de ”ogräsytor” som finns
 • Skapa ”skitsäkra” boplatser för ladu-och hussvalorna

Ett 50-tal nya fågelholkar i olika storlekar sattes upp 2017.

Nulägesanalys

Åtgärdsplan

Baserat på vad som framkommit i nulägesanalysen

har miljögruppen tagit fram åtgärdsplaner, som redovisas direkt efter varje avsnitt i nulägesanalysen.

Ladda ner fullständig nulägesanalys och åtgärdsplan här